Vrienden Evoluon

Doelstelling


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonDoelstelling

van de voormalige Stichting "Vrienden van het Evoluon"


De Stichting heeft ten doel:
a. het herstellen van de oorspronkelijke functie en betekenis van het Evoluon in Eindhoven. Dit houdt in dat in het Evoluon en de daarin bedreven activiteiten opnieuw symbool worden voor wetenschappelijke en technologische innovatie en vooruitgang;
b. de bevordering van de ‘Quality of Life’ van de samenleving;
c. het streven naar verbetering van welvaart en welzijn van mensen;
d. het bevorderen en stimuleren van integratie van ‘Science, Technology, Art and Design’ (STAD) en met name het besteden van aandacht aan de vraag hoe een ‘Integrale STAD’ kan leiden tot nieuwe productcreatieprocessen, producten en diensten;
e. en voorts het bevorderen van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord waaronder begrepen vraagstukken als marketing, ethiek en integriteit.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het onder de noemer ‘Vrienden van het Evoluon’ verenigen van personen, die de doelstelling van de Stichting ondersteunen;
b. het periodiek informeren van de Vrienden van het Evoluon ondermeer door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten;
c. het zoeken van partners (bedrijven en instellingen), die bereid zijn deel te nemen aan het in het Evoluon presenteren van de door die partners voortgebrachte, veelal hoogwaardige technologische, producten en/of diensten;
d. het stimuleren van, het verzorgen en presenteren van de bij het product/dienst behorende educatieve achtergrondinformatie;
e. het verzorgen en begeleiden van presentaties in de vorm van (een) semi-permanente tentoonstelling(en).
De partnerorganisaties verplichten zich om hun productpresentaties en het bijbehorende educatieve voorlichtingsmateriaal zo actueel mogelijk te houden.

VRIENDEN VAN HET EVOLUON

1. Door betaling van een jaarlijks bedrag kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen toetreden tot de groep ‘Vrienden van het Evoluon’. Zij geven met de betaling te kennen achter de doelstellingen van de Stichting te staan.
2. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage voor de groep ‘Vrienden van het Evoluon’ wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
3. De namen van de groep ‘Vrienden van het Evoluon’ worden ingeschreven in een register dat in beheer is bij het bestuur.
4. Bij het nalaten van betaling binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van een factuur kan een persoon uit de groep “Vrienden van het Evoluon’ zonder verdere mededeling door het bestuur worden geschrapt uit het register.
5. Het bestuur mag de namen van de groep “Vrienden van het Evoluon’ gebruiken en publiceren bij het promoten en realiseren van zijn doelstelling.
 

Naar de top van deze pagina